Verhuurreglement – Risico analyse

 

Art. 1

Het gebruik van springkastelen dient te gebeuren onder PERMANENT toezicht van een volwassen persoon.

 

Art. 2

5Rhuis kan niet worden aansprakelijk gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik.

 

Art. 3

Het is de toezichthoudende volwassene (art. 1) die verantwoordelijk is om personen te evacueren en de structuur af te laten mocht de wind plots opsteken (MAX. 5 Beaufort -38km/u).

 

Art. 4

De huurder verbindt zich ertoe het springkasteel niet te verplaatsen en de blower(s) te laten draaien gedurende de gehele duur van de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.

 Bij een huurperiode van meer dan één dag, dienen (voor bewaring 's nachts) volgende maatregelen door de huurder te worden genomen:

het eventuele regenwater laten aflopen alvorens het kasteel af te laten,

torens en muren naar binnen plooien, het springkasteel in twee plooien en er het bijgeleverde zeil overgooien. De blowers en verlengsnoeren dienen binnengezet te worden, buiten het bereik van kinderen.

 

Art. 5

Het is verplicht om tijdens het gebruik een vrije ruimte rond het springkasteel te voorzien van minstens 1,8m.                                                           

 

Art. 6

Bij stroomuitval of drukverlies dient het kasteel meteen te worden ontruimd. Men dient te wachten tot de motor van de blazer(s) volledig tot stilstand is gekomen, alvorens deze opnieuw op te starten.

 

Art. 7

Het is verboden om:                                                                                                                                  

  • het springkasteel te betreden met schoenen, juwelen of andere puntige voorwerpen;
  • voedsel, drank of kauwgom te nuttigen in het kasteel;            
  • de buitenwanden te beklimmen en op de muren te klimmen;            
  • het springkasteel op te blazen of af te laten wanneer er personen in aanwezig zijn;
  • te springen op het voorste gedeelte, dit dient enkel als opstap;            
  • met zand of modder in het kasteel te spelen;            
  • de blower(s) af te dekken;            

 

Werking & Algemene voorwaarden

 

RESERVATIES                                                                                                                                              

Reserveren kan telefonisch of via e-mail. Een reservatie is pas definitief wanneer ze door ons werd bevestigd.                            

Deze bevestiging gebeurt via een e-mail waarin er tevens ook praktische informatie zal staan.

                                                          

ANNULATIES                                                                                                                                               

Bij slecht weer kan een reservatie kosteloos worden geannuleerd tot 8u 's ochtends van de dag waarop de levering was voorzien.         

Voor alle andere gevallen van annulatie zal een kost van 50% van de totale huursom worden aangerekend aan de huurder.                    

5Rhuis behoudt zich het recht voor om ten aller tijde de reservering te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld bij slecht weer of een voorspelling van onweer.

Annulaties door 5Rhuis kunnen in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de huurder.                         

 

PRIJZEN EN BETALINGEN                                                                                                                                       

Al onze prijzen zijn inclusief BTW (21%). Indien u een factuur wenst, gelieve dit te vragen bij de reservatie. De betaling dient te gebeuren bij de levering. Deze kan cash of via de Bancontact/Payconiq app. Voor zakelijke klanten kan een factuur waarbij de huurder zich ertoe verbindt om binnen de 15 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen.

In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal een ingebrekestelling worden gestuurd en een verwijlintrest van 5% per maand aangerekend worden.

 

VOORZIENINGEN                                                                                                                                                   

Er dient een minimale doorgang te zijn van 1,5 meter (de breedte van een gewone voordeur volstaat niet altijd)                                   

5Rhuis is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (trappen, muren, deur, inboedel…) indien er geen of onvoldoende vrije doorgang is bij de plaatsing.

Een springkasteel weegt 100 tot 200kg, wij vragen dan ook dat er altijd minstens één volwassene aanwezig is tijdens het laden en plaatsen van het springkasteel.

Er dient een stopcontact van 220V (minimaal 16A) aanwezig te zijn binnen de 50m van de plaats waar het springkasteel opgesteld dient te worden.

De ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen.                                                                                 

Bij zand of braakliggende grond dient de blower op een karton te staan om geen zand aan te zuigen.                                       

 

WAT BIJ REGEN EN WIND?                                                                                                                                    

Indien het begint te regenen, het springkasteel opgeblazen laten.                                                                                              

Bij hevige wind of onweer: het eventuele regenwater laten aflopen, het kasteel aflaten, torens en muren naar binnen plooien, springkasteel in twee plooien en het bijgeleverde zeil er over gooien.

Blowers en verlengsnoeren uit de regen zetten.                                                                

                                              

SCHADE, VERLIES EN VERANTWOORDELIJKHEID                                                                                                             

Op het moment van de plaatsing/levering, ondertekent de huurder de werkbon. Hiermee verklaart de huurder zich automatisch akkoord met alle huur- en gebruiksvoorwaarden.

Bij de levering wordt al het materiaal (springkastelen, toestellen,…) samen met de huurder op schade gecontroleerd.                          

Schade dat nadien ontstaat, tijdens de hele verhuurperiode, dient zo snel mogelijk gemeld te worden en valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
De huurder dient het springkasteel te gebruiken "als een goede huisvader."

Bij schade worden al de door 5Rhuis gemaakte kosten voor herstelling doorgerekend aan de huurder.                                

Herstellingen gebeuren steeds door een door 5Rhuis gekozen bedrijf, de huurder heeft hierin geen inspraak.                          

In geval van diefstal en/of verlies, dient de huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde goed te vergoeden.