Algemene voorwaarden 5Rhuis

 

1. Terminologie: de organisatie 5Rhuis bv aangeduid als de ‘dienstverlener’, de wederpartij van de dienstverlener, een meerderjarig persoon, organisatie of vereniging die overeenkomt tot het leveren van diensten door 5Rhuis bv in het 5Rhuis en materiaal in bruikleen krijgt wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de 'klant'.

2. De dienstverlening omvat het tijdelijk ter beschikking stellen van volledig gemeubileerde ruimtes in het 5Rhuis met inbegrip van internet, tv-scherm, flip chart, koffie, water, versnaperingen en andere eventuele dienstverlening zoals overeengekomen tussen klant en dienstverlener.

3. Het gebruik van het 5Rhuis geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant volgens de omschreven gebruiksvoorwaarden.

De locatie wordt niet ter beschikking gesteld in het kader van activiteiten:

  • die naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde
  • die een gevaar voor het publiek zouden kunnen opleveren
  • die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren
  • die de capaciteit van het pand duidelijk overtreffen
  • die de reputatie, waarden en/of filosofie van 5R in het gedrang brengen
  • die voor overlast kunnen zorgen voor de omwonenden

Bij overlast heeft de dienstverlener het recht om de overeengekomen afspraken per direct te beëindigen.

4. De klant mag uitsluitend gebruik maken van het 5Rhuis gedurende de overeengekomen periode.

5. De klant is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden, mits anders overeengekomen met de dienstverlener.

6. De klant moet bij aanvang van de activiteit een aanwezigheidslijst kunnen voorleggen. De lijst moet ten laatste 2 dagen voor het event door de klant doorgestuurd worden.

7. De dienstverlener kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende het gebruik van het 5Rhuis aanwezig te zijn.

8. Het is verboden om te roken in alle binnenruimtes. Per overtreding op dit rookverbod is de klant €250 verschuldigd aan de dienstverlener.

9. Alle delen van het 5Rhuis met daarbij de gebruikte uitrusting, apparatuur en meubilair dient de klant goed te onderhouden. De klant is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling door hem/haar toegebracht of door degene(n) die met zijn/haar instemming of uitnodiging in het 5Rhuis aanwezig is (zijn).

10. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van het 5Rhuis veroorzaakt door de klant of derden, welke door de klant toegang hebben gekregen tot het 5Rhuis gedurende het gebruik van het 5Rhuis.

11. De klant dient zijn meegebrachte eigendommen naar het 5Rhuis zelf te verzekeren en blijft aansprakelijk ten aanzien van eigen werknemers en derden.

12. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of schade berokkend aan persoonlijk eigendom van de klant.

13. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor vergeten en/of achtergelaten eigendommen in het 5Rhuis.

14. De aard van de overeenkomst betreft een dienstenovereenkomst, waarbij de verleende diensten en de korte duur van deze overeenkomst bepalend zijn, zodat beide partijen expliciet akkoord gaan om de toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot huurovereenkomsten uit te sluiten. De klant krijgt geen rechten met betrekking tot de eigendom, enkel het recht om het gebruik van het 5Rhuis te delen zodat de afgesproken diensten verleend kunnen worden.

15. Wanneer de overeenkomst eindigt, verbindt de klant zich ertoe de accommodatie achter te laten in de staat waarin ze zich bevond bij de ingebruikname. Alle kosten die de dienstverlener redelijk acht om het 5Rhuis weer in zijn oorspronkelijke staat te brengen, zullen worden aangerekend (extra schoonmaak, herstellingskosten, diefstal…).

16. Het facturatiebedrag voor de diensten dient in alle gevallen per bankoverschrijving te worden betaald (ten laatste 7 dagen na ontvangst van de factuur). Het sluiten van de overeenkomst is pas definitief van zodra een voorschot van 30% betaald wordt.

Annuleringen dienen door de klant schriftelijk of via e-mail meegedeeld te worden.

Er dient een annulatievergoeding betaald te worden als volgt:
– Annulatie meer dan 30 kalenderdagen vóór de boekingsdatum: de annulering kan kosteloos doorgegeven worden.

– Annulatie tussen de 30 en de 14 dagen vóór de boekingsdatum: er geldt een aanrekening van 50% van het factuurbedrag
– Annulatie tussen de 14 en de 7 kalenderdagen vóór de boekingsdatum: er geldt een aanrekening van 75% van het factuurbedrag
– Annulatie gebeurt minder dan 7 kalenderdagen voor de boekingsdatum: er geldt een aanrekening van 100% van het factuurbedrag.

17. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende reservaties geschorst worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen. In geval van laattijdige betaling, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van de dienstverlener, in gevaar wordt gebracht, behoudt de dienstverlener, het recht de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de klant recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

18. Ingeval van overmacht heeft de dienstverlener het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de volledige of gedeeltelijke uitvoering van deze overeenkomst stop te zetten of de uitvoering ervan in overleg uit te stellen. Overmacht omvat o.m. natuurrampen, staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering van onze diensten of de uitvoering van onze opleiding verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die de dienstverlener dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

19. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Mechelen gebracht worden.